Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA   NA  ZASEDÁNÍ  OBECNÍHO   ZASTUPITELSTVA         

 Zastupitelstvo obce Horní Habartice zve občany na své zasedání,

 které se  koná  11.12.2017 od 19.oo hod v místním Klubu důchodců.

  Program:  

1. Zahájení,

2. Volba ověřovatelů   a zapisovatele zápisu,

3. Kontrola usnesení minulého zasedání,

4. Připomínky občanů,

5.    Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2018

6.    Schválení ,,Strategického plánu obce Horní Habartice na období 2017 – 2027”,

7.    Schválení ,, Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce

        s rozšířenou působností Děčín na období 2017 – 2023”,

8.    Revokace bodu č.3, usnesení Zastupitelstva obce č. 17 ze dne 25.10.2017,

9.    Záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ,

10. Odměny neuvolněným Zastupitelům od 1.11.2017,

11. Odstoupení od koupě DA 12 AVIA( hasičská) v majetku obce Horní Habartice – p. Kříž Jan ,

      Zadní Poříčí 5, 262 72  Březnice,

12. Záměr prodeje movité věci DA 12 AVIA  ( hasičská )v majetku obce Horní Habartice,

13. Cena poplatku za svoz popelnic pro rok 2018,

14. Stanovení ceny vodného na rok 2018,

15. Zvýšení ceny pronájmu Kulturního domu,

16. Podání žádosti o dotaci z programu MAS Labské skály, případně ze SFDI na projekt

,, Chodník podél silnice č. III -26223 “,

17. Spolufinancování projektu ,, Chodník podél silnice č.III -26223 “ z prostředků hospodaření  

 let  minulých,

18. Vyřazení položky 042 0010 z účetnictví – odvody za vynětí ze zemědělské půdy,

19. Navýšení kapacity strávníků MŠ Horní Habartice čp.6 z 20 na 30,

20. Kupní smlouva na odkoupení domu č.p. 84( po panu Brožovi) s p. Mudr. Ivanou Kostelkovou      

 bytem Na Královce 31/4, Praha 10 – Vršovice a obcí Horní Habartice,

21. Smlouva o advokátní úschově s p. Mudr. Ivanou Kostelkovou, bytem Na Královce 31/4, Praha 10 – Vršovice a obcí Horní Habartice,

22.  Rozpočtové opatření č.6/2017,

23.  Různé

24.  Závěr

 

Horní Habartice    4.12.2017                                              

Ladislav Donát v.r.
Starosta obce

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 12. 12. 2017

Zodpovídá: Správce webu

Zpět