Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce č.16 ze dne 28.8.2017

 

Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.16/2017

ze dne 28.8. 2017

 

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,

 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,

 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 259 000,-Kč na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice,

 4. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 48 000,-Kč na projekt ,, Projektová dokumentace chodník” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice,

 5. Výběr firmy na opravu vodovodního řadu a kanalizace uložené pod stávajícím chodníkem (od č.p.20 obchod k č.p.217 Ottovi),

 6. Prodej p.p.č.1063/3, trvalý travní porost o výměře 18 m2 a p.p.č.1065/5, trvalý travní porost o výměře 268 m2, k.ú.Horní Habartice,

 7. Žádost manželů pana Donáta Ladislava, nar. a paní Donátové Evy, nar. oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 o prodej p.p.č.1063/3, trvalý travní porost o výměře 18 m2 a p.p.č.1065/5, trvalý travní porost o výměře 268 m2, k.ú.Horní Habartice,

 8. Návrh rozpočtového opatření č.4/2017,

 9. Navýšení příspěvku na obědy pro důchodce odebírající obědy v Mateřské škole Horní Habartice 6,

 10. Zhotovení magnetek s fotkami obce Horní Habartice.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.

 2. Ověřovatele zápisu p.Sotonu A. a p.Šormovou J., zapisovatelku p.Ottovou H.

 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 259 000,-Kč na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice.

 4. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 48 000,-Kč na projekt ,, Projektová dokumentace chodník” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice.

 5. Výběr firmy Stavební a zemní práce Alexandr Straka, Jánská 95, 405 02 Děčín 2, na opravu vodovodního řadu a kanalizace uložené pod stávajícím chodníkem (od č.p.20 obchod k č.p.217 Ottovi). Cena 298 000,- vodovodní řad, 339 000,- kanalizace.

 6. Prodej p.p.č.1063/3, trvalý travní porost o výměře 18 m2 a p.p.č.1065/5, trvalý travní porost o výměře 268 m2, k.ú.Horní Habartice za cenu 10,-Kč/1 m2, to je 2 860,-Kč.

 7. Prodej p.p.č.1063/3, trvalý travní porost o výměře 18 m2 a p.p.č.1065/5, trvalý travní porost o výměře 268 m2, k.ú.Horní Habartice manželům panu Donátovi Ladislavovi, nar. a paní Donátové Evě, nar., oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 za cenu 2 860,- Kč a kupní smlouvu.

 8. Rozpočtové opatření č.4/2017

Příjmy: 0,- Kč. Výdaje: navýšení o 375 000,-Kč( 339 000,- oprava kanalizace pod chodníkem,

10 000,- Strategie rozvoje obce, 26 000,- rozpočet domy pro seniory):

Upravená příjmová část rozpočtu 6 879 600,00 Kč

               Upravená výdajová část rozpočtu 8 551 600,00 Kč

Financování - 1 672 000,00 Kč

 1. Navýšení příspěvku na obědy pro důchodce odebírající obědy v Mateřské škole
  Horní Habartice 6 na 10,-Kč/1 oběd.

 2. Zhotovení 50 ks magnetek s fotkami obce Horní Habartice.

 

PověPověřuje

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 259 000,-Kč na projekt ,,Oprava stávajícího chodníku” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice.

 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o poskytnutí investiční dotace 48 000,-Kč na projekt ,, Projektová dokumentace chodník” mezi Ústeckým krajem a obcí Horní Habartice.

 3. Starostu obce pana Donáta uzavřením Smlouvy o dílo s firmou Stavební a zemní práce

Alexandr Straka, Jánská 95, 405 02 Děčín 2 na opravu vodovodního řadu a kanalizace uložené pod stávajícím chodníkem (od č.p.20 obchod k č.p.217 Ottovi).

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením Kupní smlouvy na prodej p.p.č.1063/3, trvalý travní porost o výměře 18 m2 a p.p.č.1065/5, trvalý travní porost o výměře 268 m2, k.ú.Horní Habartice za cenu 10,-Kč/1 m2, to je 2860,-Kč s manželi panem Donátem Ladislavem, nar. a paní Donátovou Evou, nar., oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi objednat zhotovení 50 ks magnetek s fotkami obce Horní Habartice.

 

Donát Ladislav
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Sotona Antonín člen zastupitelstva

                                    Šormová Jana člen zastupitelstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 

Vyvěšeno: 19. 9. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět