Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce č.18 ze dne 11.12.2017

 

Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.18/2017

ze dne  11.12. 2017

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Návrh rozpočtu obce Horní Habartice na rok 2018,
 4. Návrh Strategického plánu rozvoje obce Horní Habartice na období 2017-2027 ,
 5. Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín (zřizovatel obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2) s dokumentem  Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023,
 6. Revokace bodu č.3 Revokace usnesení č.17/2017  usnesní ZO č.17/2017 ze dne 25. 10. 2017,
 7. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2,
 8. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Horní Habartice od 1. 1. 2018,
 9. Odstoupení pana Kříže Jana, nar., bytem Zadní Poříčí, 262 72 Březnice od koupě  vozu  DA AVIA    v majetku obce Horní Habartice,
 10. Záměr prodeje movité věci DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice,
 11. Poplatky za svoz popelnic od 1. 1. 2018,
 12. Stanovení ceny vodného na rok 2018,
 13. Zvýšení ceny pronájmu Kulturního domu,
 14. Žádost o dotaci z program MAS LAbské skály, případně ze SFDI na project ,, Chodník podél silnice č.III – 26223 “,
 15. Spolufinancování projektu ,, Chodník podél silnice č.III – 26223 “  z prostředků hospodařní minulých let,
 16. Vyřazení položky 042 0010 z účetnictví a majetku obce – odvody za vynětí ze zemědělské půdy,
 17. Navýšení kapacity strávníků v příspěvkové organizaci obce Horní Habartice Mateřské škole Horní Habartice 6, okres Děčín z 30 na 40,
 18. Návrh kupní smlouvy na koupi domu č.p. 84 v Horních Habarticích a pozemků p.č. 212, 131 a 423/2, vše k.ú.Horní Habartice mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha, Vršovice, Na Královce, 101 00, Pavlínou English, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho , 108 00,  Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00 a obcí Horní Habartice,
 19. Návrh smlouvy o advokátní úschově mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha 10, Vršovice, Na Královce , 101 00, Pavlínou English, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho , 108 00, Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho , 108 00, obcí Horní Habartice, sídlo Horní Habartice 187, 405 02  a Mgr. Martinem Křivohlavým, advokátem se sídlem Česká Lípa, Paní Zdislavy 418, 470 01 na úschovu  kupní cenu domu č.p. 84 v Horních Habarticích  a pozemků p.č. 212, 131 a 423/2, vše k.ú.Horní Habartice,
 20. Návrh rozpočtu Sdružení obcí Benešovska na rok 2018,
 21. Návrh rozpočtového opatření č.6/2017.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p. Hrouzek K. a p.Mašek K., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Rozpočet obce Horní Habartice na rok 2018 – závazným ukazatelem je paragraf:

       Příjmy            9 114 000,00Kč                                                                                                                         Výdaje            9 114 000,00 Kč                       
      Financování                 0,00 Kč                  
      Rozpočet je vyrovnaný.

 

 1. Strategický plán rozvoje obce Horní Habartice na období 2017-2027 .
 2. Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Habartice 6, okres Děčín                (zřizovatel obec Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2) s dokumentem  Místní  akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023.
 3. Revokaci bodu č.3 Revokace usnesení č.17/2017  usnesní ZO č.17/2017 ze dne 25. 10. 2017 :

Původní znění bodu č.3 usnesní ZO č.17/2017 ze dne 25. 10. 2017:

Schvaluje ,, Pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu paní Majorové Věře, nar., bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 pro provozování poradny osobního rozvoje za nájemné ve výši 500,-Kč měsíčně po dobu 1 roku a Smlouvu o nájmu č.1/2017/ N. “

Nové znění: Schvaluje ,,Tento bod bude z důvodu chybného postupu odložen na přístí zasedání zastupitelstva, neboť došlo k pochybení a nebyl zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor          v budově Obecního úřadu Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2.”

 1. Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2.
 2. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Horní Habartice od 1. 1. 2018:

Předseda výboru zastupitelstva                        2 459,00 Kč

           Člen výboru zastupitelstva, komise                  2 049,00 Kč

           Neuvolněný člen zastupitelstva                         1 230,00 Kč .

 1. Záměr prodeje movité věci DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice následovně: prodej obálkovou metodou, prodej žadateli s nejvyšší nabídkou, zveřejnění nabídky od 12. 12. 2017, obálky s návrhem kupní ceny je možné doručit do 15.1.2018 do 10.00 hod., výběrové řízení proběhne 15.1. 2018 ve 12.00 hod.
 2. Poplatky za svoz popelnic od 1. 1. 2018:

Typ nádoby     Nájem nádoby       cena 1 vývozu      roční známka      roční známka + nájem ( v Kč)

120 l                    90,-                          40,-                      1 532,-                 1 622,-

240 l                  138,                            75,-                      3 205,-                 3 343,-

 1. Cenu vodného na rok 2018 ve výši 29,00 Kč/ m3.
 2. Zvýšení ceny pronájmu Kulturního domu o 500,- Kč.
 3. Podání žádosti o dotaci z program MAS Labské skály, případně ze SFDI na projekt ,, Chodník podél silnice č.III – 26223 “.
 4. Spolufinancování projektu ,, Chodník podél silnice č.III – 26223 “  z prostředků hospodařní minulých let.
 5. Vyřazení položky 042 0010 z účetnictví a majetku obce – odvody za vynětí ze zemědělské půdy      ve výši 28 130,-Kč - z důvodu věrného obrazu účetnictví.
 6. Navýšení kapacity strávníků v příspěvkové organizaci obce Horní Habartice Mateřské škole Horní Habartice 6, okres Děčín z 30 na 40.
 7. Kupní smlouvu na koupi domu č.p. 84 v Horních Habarticích a pozemků p.č. 212, 131  a 423/2,     vše k.ú.Horní Habartice mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha 10, Vršovice,     Na Královce, 101 00, Pavlínou English, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00,  Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00 a obcí Horní Habartice za kupní cenu 1 190 000,00 Kč.
 8. Smlouvu o advokátní úschově mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha 10, Vršovice, Na Královce, 101 00, Pavlínou English, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00, Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00, obcí Horní Habartice, sídlo Horní Habartice 187, 405 02  a Mgr. Martinem Křivohlavým, advokátem se sídlem Česká Lípa, Paní Zdislavy 418, 470 01 na úschovu  kupní ceny domu č.p. 84 v Horních Habarticích  a pozemků p.č. 212, 131 a 423/2, vše k.ú.Horní Habartice        ve výši 1 190 000,00 Kč.
 9. Rozpočtové opatření č.6/2017

             Příjmy: 351 000,- Kč ( 11 000,- dotace SDH, 98 000,- dotace MŠ, 30 000,- daně VHP, 100 000,-   

             daň FO, 80 000,- DPH, 13 000,- VPP, 9 000,- KD nájem,10 000,- Kč prodej dřeva). Výdaje:

             navýšení o 1 339 000,-Kč (11 000,- dotace hasiči, 98 000,- dotace MŠ, 40 000,- drenáž za budovou

             OÚ, 1 190 000,- koupě domu č.p. 84 a pozemků):

 Upravená příjmová část rozpočtu                   7 281 600,00 Kč

              Upravená výdajová část rozpočtu                   9 941 600,00 Kč

 Financování                                                       2 660 000,00 Kč

  

         Pověřuje  

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy na koupi domu č.p. 84 v Horních Habarticích   a pozemků p.č. 212, 131a 423/2, vše k.ú.Horní Habartice mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha 10, Vršovice, Na Královce, 101 00, Pavlínou English, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho 108 00,  Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00 a obcí Horní Habartice ve výši kupní ceny 1 190 000,00 Kč.
 2. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o advokátní úschově mezi MUDr. Ivanou Kostelkovou, nar., bytem Praha 10, Vršovice, Na Královce, 101 00, Pavlínou English,   nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00, Ing. Jitkou Brožovou, nar., bytem Praha 10, Malešice, Niederleho, 108 00, obcí Horní Habartice, sídlo Horní Habartice 187, 405 02  a Mgr. Martinem Křivohlavým, advokátem se sídlem Česká Lípa, Paní Zdislavy 418, 470 01 na úschovu  kupní ceny domu č.p. 84 v Horních Habarticích  a pozemků p.č. 212, 131 a 423/2, vše k.ú.Horní Habartice ve výši 1 190 000,00 Kč.

 

Bere na vědomí

 1. Odstoupení pana Kříže Jana, nar. 1967, bytem Zadní Poříčí 5, 262 72 Březnice od koupě  vozu  DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice.
 2. Rozpočet Sdružení obcí Benešovska na rok 2018

Příjmy                    48 000,- Kč

Výdaje                   171 000,-Kč

           Financování          123 000,-Kč

 

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr prodeje movité věci DA 12 AVIA v majetku obce Horní Habartice následovně: prodej obálkovou metodou, prodej žadateli s nejvyšší nabídkou, zveřejnění nabídky od 12. 12. 2017, obálky s návrhem kupní ceny je možné doručit do 15.1.2018     do 10.00 hod., výběrové řízení proběhne 15.1. 2018 ve 12.00 hod.
 2. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit oznámení o poplatcích za svoz popelnic od 1. 1. 2018 :

Typ nádoby     Nájem nádoby       cena 1 vývozu      roční známka      roční známka + nájem ( v Kč)

120 l                    90,-                          40,-                      1 532,-                 1 622,-

240 l                  138,                            75,-                      3 205,-                 3 343,-

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit cenu vodného na rok 2018 ve výši 29,00 Kč/ m3.
 2. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Horní Habartice, Horní Habartice 187, 405 02 Děčín 2.

 

  Donát Ladislav
starosta obce

 

  

Ověřovatelé zápisu: Hrouzek Karel      člen zastupitelstva

                                    Mašek Karel             místostarosta obce

 

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

        

Vyvěšeno: 12. 1. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět