Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva obce č.19 ze dne 29.1.2018

 

Obec Horní Habartice

Zasedání zastupitelstva obce č.19/2018

ze dne  29.1. 2018

 

Usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh programu a způsob hlasování,
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky,
 3. Záměr propachtování p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 4. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ č.p.187, situované v 1. patře, ve vlastnictví obce Horní Habartice,
 5. Výsledek výběrového řízení na akci ,, Prodej DA 12 AVIA “,
 6. Kupní smlouva na prodej DA 12 AVIA mezi panem Ernešem Gabrielem, bytem Dolní Habartice,   405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
 7. Žádost o neinvestiční dotaci na akci ,, Střecha obecního úřadu ” z program POV Ústeckého kraje                            a spolufinancování projektu,
 8. Žádost o neinvestiční dotaci na akci ,, Technika pro obec ” z program POV Ústeckého kraje                a spolufinancování projektu,
 9. Žádost o dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice” do program  péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR,
 10. Investiční záměr na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice”,
 11. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2017,
 12. Ples obce Horní Habartice ve spolupráci s Mateřskou školou Horní Habartice,
 13. Koupi části pozemků p.č. 25/1, 26/3 a st. p.č. 72 ve vlastnictví manželů pana Lubomíra Otty                a paní Hany Ottové, nar.1964 oba bytem Horní Habartice 217, 405 02 Děčín 2 a p.č. 25/2                 ve vlastnictví manželů pana Antonína Pechatého a paní Drahomíry Pechaté, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2, do kterých zasahuje výstavba nového chodníku,
 14. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/18/PP na koupi části pozemků p.č. 25/1, 26/3 a st. p.č. 72         o výměře 7,20 m2 uzavřenou mezi panem Lubomírem Ottou, paní Hanou Ottovou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
 15. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2/18/PP na koupi části pozemku p.č. 25/2 o výměře 1,00 m2 uzavřenou mezi panem Antonínem Pechatým, paní Drahomírou Pechatou, oba bytem Horní Habartic, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice,
 16. Návrh rozpočtového opatření č.1/2018.

 

Schvaluje

 1. Předložený návrh programu zasedání a veřejné hlasování.
 2. Ověřovatele zápisu p.Moc J. a Sotona A., zapisovatelku p.Ottovou H.
 3. Záměr propachtování p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.
 4. Pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu č.p.187, situované v 1. patře, ve vlastnictví obce Horní Habartice paní Věře Majorové, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a nájemní smlouvu č.1/2018.
 5. Výsledek výběrového řízení na akci ,, Prodej DA 12 AVIA “, vítěz pan Erneš Gabriel, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2.
 6. Kupní smlouvu na prodej DA 12  AVIA mezi panem Ernešem Gabrielem, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice, kupní cena 10 000,- Kč.
 7. Podání žádosti o neinvestiční  dotaci na akci ,, Střecha obecního úřadu ” z program POV Ústeckého kraje a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.
 8. Podání žádosti o neinvestiční dotaci na akci ,, Technika pro obec ” z program POV Ústeckého kraje                       a spolufinancování projektu z prostředků hospodaření minulých let.

 

 1. Podání  žádosti o dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice”             do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.
 2. Investiční záměr na akci ,,Oprava pomníku obětem I.světové války Horní Habartice”.
 3. Hospodaření obce Horní Habartice za rok 2017

Stav financí k 31.12. 2017: 

Pokladna                                           0,00 Kč

Běžný účet  KB                      691 833,50 Kč   

Běžný účet spořící KB           452 295,57 Kč

Česká národní banka                  1 175,99 Kč

Celkem                               1 145 305,06 Kč

 

 1. Ples obce Horní Habartice ve spolupráci s Mateřskou školou Horní Habartice.
 2. Koupi části pozemků p.č. 25/1, 26/3 a st. p.č. 72 ve vlastnictví manželů pana Lubomíra Otty               a paní Hany Ottové, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a p.č. 25/2 ve vlastnictví manželů pana Antonína Pechatého a paní Drahomíry Pechaté, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2,    do kterých zasahuje výstavba nového chodníku za cenu 100,-Kč/1 m2.
 3. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č.1/18/PP na koupi části pozemků p.č. 25/1, 26/3 a st. p.č. 72         o výměře 7,20 m2 uzavřenou mezi panem Lubomírem Ottou, paní Hanou Ottovou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice.
 4. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 2/18/PP na koupi části pozemku p.č. 25/2 o výměře 1,00 m2 uzavřenou mezi panem Antonínem Pechatým, paní Drahomírou Pechatou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice.
 5. Rozpočtové opatření č.1/2018

           Příjmy: 506 800,- Kč (81 800,- dotace na provoz správy, 29 000,- dotace volby, 3 000,-VHP,

           259 000,-  dotace na opravu chodníku 2017, 48 000,- dotace na project chodník 2017, 6 000,-       

           nájem OÚ poradna, 80 000,- ples obce).  Výdaje: 280 800,- Kč (81 800,- dotace na provoz správy,

           29 000,- dotace volby, 90 000,- trativod u OÚ, 40 000,- ples obce, 40 000,- sponzorský dar MŠ         

            z plesu obce ):

            Upravená příjmová část rozpočtu     9 620 800,00 Kč

            Upravená výdajová část rozpočtu     9 394 800,00 Kč

            Financování                                          - 226 000,00 Kč

 

         Pověřuje  

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením nájemní smlouvy č.1/2018 na pronájem nebytových prostor

v budově obecního úřadu č.p.187, situované v 1. patře, ve vlastnictví obce Horní Habartice s paní Věrou Majorovou, bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 1. Starostu obce pana Donáta uzavřením kupní smlouvy č.1/18  na prodej DA 12 AVIA s panem Ernešem Gabrielem, bytem Dolní Habartice, 405 02 Děčín 2 a obcí Horní Habartice.
 2. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o neinvestiční dotaci na akci ,, Střecha obecního úřadu ” z program POV Ústeckého kraje ve výši 250 000,-Kč.
 3. Starostu obce pana Donáta podáním žádosti o neinvestiční dotaci na akci ,, Technika pro obec ”         z program POV Ústeckého kraje ve výši 50 000,-Kč.
 4. Starostu obce pana Donáta podáním  žádosti o dotaci na akci ,,Oprava pomníku obětem I. světové války Horní Habartice” do programu péče o válečné hroby Ministerstva obrany ČR.
 5. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.1/18/PP na koupi části pozemků p.č. 25/1, 26/3 a st. p.č. 72 o výměře 7,20 m2 s panem Lubomírem Ottou a paní Hanou Ottovou, oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.
 6. Starostu obce pana Donáta uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 2/18/PP na koupi části pozemku p.č. 25/2 o výměře 1,00 m2 s panem Antonínem Pechatým a paní Drahomírou Pechatou,  oba bytem Horní Habartice, 405 02 Děčín 2.

 

Ukládá

 1. Starostovi obce panu Donátovi zveřejnit záměr propachtování p.p.č.79/1 o výměře 378 m2, k.ú.Horní Habartice ve vlastnictví obce Horní Habartice.

 

Donát Ladislav
starosta obce

 

Ověřovatelé zápisu: Moc Jaroslav              člen zastupitelstva                                                 

                                    Sotona Antonín          člen zastupitelstva

 

 

Zápis byl upraven dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyvěšeno: 26. 2. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět