Obsah

Příprava Strategického plánu

 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HORNÍ HABARTICE

Obec Horní Habartice se rozhodla zpracovat Strategický plán rozvoje obce. Zpracovatelem Strategického plánu rozvoje obce Horní Habartice (dále jen „Strategický plán“) je Obec Horní Habartice ve spolupráci s MAS Labské skály, která bude poskytovatelem odborné pomoci při tvorbě Strategického plánu.


CO JE STRATEGICKÝ PLÁN?

Strategický plán je koncepční dokument, který na základě podrobné analýzy území (dosavadní vývoj obce, demografický a ekonomický stav obce, slabé a silné stránky obce, aj.) definuje hlavní směry rozvoje obce v rámci stanoveného časového horizontu (do roku 2027). Strategickým plánem jsou pro hlavní oblasti života stanoveny cíle, priority a konkrétní opatření pro naplnění těchto cílů. Úkolem strategického plánu je rovněž definovat a zkoordinovat společné zájmy obce, obyvatel obce a podnikatelských subjektů tak, aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly.


ZAPOJTE SE DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ?

Protože chceme, aby Strategický plán odrážel zejména potřeby Vás občanů obce, budeme Vás na této webové stránce průběžně informovat, kdy a jakým způsobem se můžete do procesu tvorby strategického plánu zapojit. Právo se přímo účastnit procesu strategického plánování má každý obyvatel obce i ti, kdo v obci mají nějaký zájem. Společně tak můžeme spolurozhodovat o výběru prioritních problémů i o způsobu, jakými opatřeními bude stanovených priorit dosaženo.


ABYCHOM ZJISTILI, JAK SE VÁM V OBCI HORNÍ HABARTICE ŽIJE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK. VÝSTUPY Z TOHOTO DOTAZNÍKU BUDOU JEDNÍM Z VÝZNAMNÝCH PODKLADŮ PRO PŘIPRAVOVANÝ STRATEGICKÝ PLÁN.


DOTAZNÍK PRO OBČANY OBCE HORNÍ HABARTICE

DOTAZNÍK PRO OBČANY (VYPLŇTE DO 19.5.2017)


DOTAZNÍK PRO OBČANY V LISTINNÉ PODOBĚ pdf 661 kB

(VYPLŇTE DO 19.5.2017 A VHOĎTE NA OÚ DO SBĚRNÉ SCHRÁNKY NEBO ODEVZDEJTE NA PODATELNĚ)
 

CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE?

V současné chvíli jsme na začátku celého procesu, kdy je potřeba vytvořit realizační tým, který bude Strategický plán vytvářet a dále pracovní skupinu složenou z místních aktérů (zejména skupiny aktivních občanů, členové z řad vedení obce, významní podnikatele, neziskové organizace, apod.).

POKUD SE CHCETE AKTIVNĚ SPOLUPODÍLET NA TVORBĚ NAŠÍ SPOLEČNÉ BUDOUCNOSTI, ZAPOJTE SE DO ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY PRO STRATEGICKÝ PLÁN, KTERÁ BUDE ŘEŠIT KONKRÉTNÍ PROBLÉMY A TÉMATA PRO ROZVOJ OBCE A BUDE SE SPOLEČNĚ PODÍLET NA PŘÍPRAVĚ A TVORBĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU.

MOŽNOST ZAPOJIT SE MAJÍ VŠICHNI OBČANÉ HORNÍCH HABARTIC, PODNIKATELÉ, SPOLKY A DALŠÍ ORGANIZACE, PROSTĚ VŠICHNI, KTERÝM NA DĚNÍ V OBCI ZÁLEŽÍ! VAŠE NÁZORY A NÁMĚTY MOHOU VÝZNAMNĚ PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA V OBCI.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO STRATEGICKÝ PLÁN SE BUDE ZABÝVAT ZEJMÉNA TĚMITO OBLASTMI ZÁJMU. POKUD VÁS ZAUJALA ALESPOŇ JEDNA Z OBLASTÍ ZÁJMU, PODĚLTE SE S NÁMI O VAŠE NÁZORY:

KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH - kulturní, sportovní a společenské dění v obci, kulturní dědictví, volnočasové aktivity, turistika a cestovní ruch, propagace obce, spolupráce (mezi obcemi, přeshraniční, meziresortní), apod.

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ - zdravotní a sociální služby v obci, rozvoj vzdělávání, školství, zaměstnanost, bezpečnost a pořádek, apod.

INFRASTRUKTURA, OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - dopravní a technická infrastruktura obce, odpadové hospodářství, bytový fond, občanská vybavenost obce, komunální služby, revitalizace krajiny a péče o životní prostředí, rozvoj a údržba veřejných prostranství, vzhled obce, alternativní a obnovitelné zdroje, apod.

EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ A SPRÁVA OBCE - ekonomika obce, podnikání, zemědělství, neziskové organizace, řízení a správa obce, apod.


PŘIHLÁŠENÍ DO PRACOVNÍ SKUPINY PRO STRATEGICKÝ PLÁN

 

DO PRACOVNÍCH SKUPIN SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ROVNĚŽ OSOBNĚ NA PODATELNĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V HORNÍCH HABARTICÍCH

POKUD VÁS DĚNÍ V OBCI ZAJÍMÁ, ALE NEMÁTE NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ČASOVÝ PROSTOR, VELMI UVÍTÁME VAŠE PODNĚTY A NÁVRHY.


MÁM NÁVRH ČI PODNĚT

NÁVRHY/PODNĚTY

 

Příloha: