Informace v případě povodní

Co dělat když hrozí povodně

Odborníci radí, jak se na příchod povodně připravit, jak se chovat během ní a jak se chovat po povodni 

Jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity:


I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI (nastává nebezpečí povodně, orgány samosprávy obcí a orgány okresních orgánů organizují hlídkovou službu na vodních tocích, je organizována povodňová hlásná služba)

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI (vyhlašuje příslušný povodňový orgán, je zajištěna trvalá pohotovost, zasedá povodňová komise, jsou přijímána opatření ke zmírnění průběhu povodně)

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ (vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí a vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplaveném území, podle plánů se realizují technická opatření, vyprošťovací a záchranné práce)

O hrozbě či vzniku povodně mohou být občané informováni z různých zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, místním rozhlasem, mobilními megafony apod. 

Další informace o povodňové situaci lze získat na:

Jak se připravit na příchod povodně (v případě včasné předpovědi)  

informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní

dále se informujte o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni

vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou

připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem fólie, desky, ucpávky kanalizace)

poveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky    nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku

buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)

sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky (obecní rozhlas)

řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů, aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění obydlí na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné označit jménem a adresou. 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

  • základní trvanlivé potraviny (nejlépe v konzervách), dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
  • předměty denní potřeby, (jídelní nádobí a příbor, otvírák, ostrý nůž, hrnky)
  • užívané léky, toaletní a hygienické potřeby
  • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
  • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
  • přenosné rádio s rezervními bateriemi,
  • mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
  • knížky, stolní hry, hračky apod.

Jak se chovat během povodně 

jednejte v klidu a s rozvahou

dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů

pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem

zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.

pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc

v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce

nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou

buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova  

Konkrétní informace o postupu při ohrožení i evakuaci získají občané u orgánů místní samosprávy – v případě ohrožení městské či obecní úřady standardně zřizují krizové linky. 

Jak se chovat při evakuaci 

při evakuaci (a zaplavování domu) vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody

vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci

připravte si evakuační zavazadla pro svou rodinu

přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy

odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky

odstraňte nebo řádně upevněte snadno odplavitelný materiál

uvolněte cestu domácímu a hospodářskému zvířectvu

uvědomte o evakuaci sousedy

dobře se oblečte a obujte

uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna

při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata

malým dětem vložit do kapsy kartičku se jménem a adresou

vezměte si s sebou evakuační zavazadlo

zbytečně neriskujte, jednej v klidu a s rozvahou

Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou, opusťte ohrožený prostor

Jak se chovat po povodni, při návratu do obydlí po opadnutí vody 

nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a kanalizaci

zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a dodržujte základní hygienická pravidla

nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění

při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita

kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),

pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní

jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem

dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů

na obecním úřadě se informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc.